Industry In West stödjer företag i omställningen till en långsiktigt hållbar industri utifrån nya förutsättningar i omvärlden. Företag coachas att ta steg i mognadstrappor inom fyra prioriterade insatsområden.

Insatsområdena är resurseffektiv produktion, cirkularitet, energiomställning och digitalisering och aktiviteterna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas holistiskt. Alla deltagande företag gör som första steg en kartläggning av strategi, vision och kultur i verksamheten, aktiviteter kopplat till dessa områden följer sedan utvecklingen genom projektet i alla insatsområden.

Projektets syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att få företag att anta ett mer cirkulärt, resurseffektivt och miljömedvetet fokus, genom bland annat ökad förståelse för cirkulära affärsmodeller samt ökad transparens i hela värdekedjan.

Erbjudande till deltagande företag

Det första steget för alla deltagande företag är att undersöka sin egen organisationsstruktur, vision, strategi, kultur och förändringsförmåga. Det är grunden för framgång och hållbara resultat. Deltagande företag coachas sedan att ta steg och utvecklas inom fyra insatsområden;

  • Cirkulära affärsmodeller – Med cirkulära metoder omsätter vi lärdomar till affärsmöjligheter på egen produkt och värdekedja
  • Resurseffektiv produktion – Med standardiserade arbetssätt och systematik utvecklar vi resurseffektiv produktion. Att resurseffektivisera sin produktion handlar om att vara redo för förändring och omställning.
  • Energiomställning – Genom energieffektivisering och effektoptimering minskar vi miljöpåverkan, känslighet mot energikostnader och frigör kapacitet.
  • Digitalisering – Digitalisering är ett medel, en förutsättning och en möjliggörare för att uppnå hållbara företag och försörjningskedjor

Utveckling genom planerade aktiviteter och effekter följs i mognadstrappor

Företagens nuläge och önskat läge lägger grunden för insatserna som tar dem uppåt framåt i mognadstrappor inom respektive insatsområde. Insatserna är sammanlänkande så att deltagande företag utvecklas parallellt inom flera områden utifrån ett helhetsperspektiv. Metodiken är densamma oavsett insatsområde och bygger på en kostnadsfri och inledande behovsinventering följt av en företagsanalys och kartläggning av företagets vision, strategi, kultur och förmåga till förändring. Efterföljande steg handlar om inspiration och insikt, fördjupningsanalys och mognadsmätning vilka landar ut i handlingsplaner och aktiviteter. Företagen får löpande coachning och uppföljning via katalyserande samtal av industriutvecklare inom olika insatsområden.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad, Göteborgs Tekniska College och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillverkande industrin. Projektet präglas av gemensamma arbetssätt över hela Västsverige som bygger på lärdomar från tidigare satsningar som exempelvis Catalyst och Digiresan 2.0, och genom att integrera och vidareutveckla dessa skapas i Industry In West ett nytt unikt helhetsgrepp avseende deltagande företags utveckling genom omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Målgrupp och samverkan

Målgruppen är tillverkande små och medelstora företag (SME) och hela dess värdekedja. Projektets insatser sker i huvudsak genom coachning ute hos SME, små och medelstora tillverkande industriföretag. Det leder till bestående förmågor och beteenden hos industriföretagen och är en möjliggörare för industriföretag att ställa om till ett cirkulärt och förnyelsebart företagande i Västsverige. Målgrupp för samverkan i projektet är även stora företag (OEM), utbildningsväsendet, institut och företagsfrämjande aktörer.

Projektägare är IDC West Sweden och projektet drivs i samverkan mellan IUC VästIUC SjuhäradGöteborgs Tekniska CollegeTEK Kompetens och IUC Halland.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Läs pressmeddelande från Västra Götalandsregionen om Industry In West

Finansiärer

Projektet Industry In West finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondenVästra GötalandsregionenRegion HallandSkaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund.

Info/registration

Industry In West

Projektnamn: Industry In West
Status: Pågående
IUC Sjuhärads roll i projektet: Partner
Projektstart: 2023-08-01
Pågår tom. 2026-11-30
Total budget: 93 miljoner
Partners: IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Halland och Göteborgs Tekniska College
Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Skaraborgs Kommunalförbund och Fyrbodals Kommunalförbund.
Projektägare: IDC West Sweden AB

Kostnad Ordinarie pris: 9 600 SEK Behovsinventeringen är kostnadsfri. Efter det utgår en deltagaravgift för fortsatt utveckling. Insatser inom Industry In West sker på steg 1-5 i mognadstrappan inom respektive insatsområde. Deltagaravgift för Industry In West är 9 600 kr exklusive moms. Aktiviteterna motsvarar ett värde på mellan 50 000 – 450 000 kr.
Anmäl dig!
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Industry In West.