Projektet stärker små- och medelstora tillver­kande industri­fö­retags förmåga att strategiskt, hållbart och långsiktigt kompe­tens­för­sörja och bedriva kompe­tens­arbete i Västsverige.

Genom coachning, inspi­ra­tions- och omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter samt workshops i kompe­tens­verktyg får du och ditt företag kompetens i att på egen hand bedriva ett strategiskt kompe­tens­arbete som är anpassat efter er och era behov.

Strategisk utveckling för strategisk arbete

Projektet möjliggör dig och ditt företag att öka er förmåga att hållbart kompe­tens­för­sörja er och konti­nu­erligt arbeta med utveck­lingen av er kompetens. Vi utvecklar och stötta er, genom att ge er både verktyg och coachning, för att ni ska kunna etablera kompe­tens­för­sörj­nings­arbete som en viktig del i företagets mål och vision samt långsiktigt kunna planera och genomföra er kompetensförsörjning.

Projektets syfte och mål

Projektet ska höja förmågan till strategiskt kompe­tens­arbete samt tydliggöra kompe­tens­be­hovet hos små och medelstora industri­fö­retag i Västra Götaland och Halland i syfte att göra företagen i Västsverige mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga.

Inspireras & få koll på omvärlden

Du kommer intro­du­ceras till strategiskt kompe­tens­arbete genom utvecklande aktiviteter i grupp där kompe­tens­ut­bytet är en viktig del i lärandeprocessen.

– Inspi­ra­tions­ak­ti­vi­teter skapar insikt om värdet av en tydlig kompe­tenstrategi som är baserad på ditt företags affärsidé. 

 Omvärlds­be­vak­nings­ak­ti­vi­teter skapar medvetenhet om hur den snabba takten i teknik­ut­veck­lingen ställer krav på förnyad kompetens samt hur ditt företag kan arbeta med inkludering och social hållbarhet i syfte att nyttja företagets kompetens till fullo samt vara en attraktiv arbetsgivare.

Samverkan genomsyrar projektet

I Västsverige finns ett starkt partnerskap mellan IUC-bolagen; Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Väst, IUC Sjuhärad och IUC Halland, alla partners i projektet. Tillsammans har vi under flera år tillsammans jobbat med analyser, metoder, verktyg och olika koncept för utveckling av den tillver­kande industrin. Vårt gemensamma projekt Industry in West bedrivs parallellt med Stärkt kompetens. Fokus för Industry in West är hållbar utveckling inom fyra insats­om­råden, vilka du kan läsa mer om här.

Finansiärer

Projektet Stärkt kompetens finansieras av Europeiska regionala utveck­lings­fondenVästra Götalands­re­gionen och Region Halland.

Info/registration

Stärkt kompetens

Pågår 2024-01-01 till 2027-04-30
Total budget: 16,4 milj totalt
Partners: Göteborgs Tekniska College, IUC Väst, IUC Halland och IDC
Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland

Kostnad Kostnadsfritt Kostnad för att delta i projektet Aktiviteter för inspiration och insikt, som exempelvis seminarium och event, i projektet är kostnadsfria. För att delta i works­ho­pak­ti­vi­teter i kombination med individuell coachning behöver företag betala en delta­gar­avgift för fortsatt utveckling på 7 000 kr exklusive moms.
Anmäl dig!
*Glöm inte att läsa våra villkor. Bokningar kan länka externt till någon av våra partners.
Elin Svenningsson Företagsutvecklare
Ansvarig kontaktperson

Hej! Prata gärna med mig om du är nyfiken på Stärkt kompetens.